Reklamační řád

 

 

na zboží prodané od 30. října 2016

vydané firmou Dudes&Barbies s.r.o. se sídlem Praha 5, Tusarova 791/31, IČO: 04625242, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126500 (dále „prodávající“). Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamačních vad spotřebního zboží. Byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákona a. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

článek 1           

PRÁVO KUPUJÍCÍHO NA REKLAMACI VADNÉHO ZBOŽÍ

Není-li prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou nebo vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, může kupující uplatnit u prodávajícího své právo z odpovědnosti za vady zboží. Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení a nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu.

 

Jestliže kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen reklamace), je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen o oprávněnosti reklamace rozhodnout ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník poučen vyřizováním reklamací.

 

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena:

  1. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění
  2. případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout

 

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující všechna práva, jako by šlo o vadu, kterou nelze odstranit podle článku 5 tohoto reklamačního řádu.

 

Vedoucí prodejny nebo jím poučený pracovník příjme reklamaci, jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.

 

Rozsah odpovědnosti za vady

 

Odpovědnost za vady se vztahuje na vady zboží, které se vyskytnou v záruční době.

Reklamaci nelze uplatnit v těchto případech:

 

- pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu (více v článku 6)

- pokud si kupující vadu sám způsobil

- pokud nebylo právo z vady uplatněno v záruční době

- při jakýchkoliv změnách v původních údajích v potvrzení provedených kupujícím

- při vadách způsobených nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou (praní, sušení, žehlení, čištění, apod.) nebo nesprávným skladováním.

- na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním

- při poškození zboží živelnou událostí

 

Prodávající neodpovídá za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.

 

článek 2           

MÍSTO PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Kupující musí uplatnit reklamaci v prodejně, ve které bylo zboží zakoupeno, a to na adrese Tusarova 791/31, Praha 7.

 

Kupující může vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou na adresu provozovny prodávajícího. Balík nesmí být zaslán na dobírku. Reklamované zboží by mělo být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii prodejního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel.číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i vady zboží.

 

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněn, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

 

článek 3           

LHŮTA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci kupujícím v záruční době. Lhůta pro uplatnění reklamace (záruční doba) je 24 měsíců ode dne převzetí zboží na prodejně.

 

Reklamaci je kupující povinen uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištěni vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

 

Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

 

Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za nové, běží lhůta pro uplatnění reklamace od okamžiku převzetí nového zboží kupujícím. Nebo po uplynutí 30ti denní lhůty na vyřízení reklamace, dle toho, co nastane dřív.

 

Reklamující se svým podpisem zavazuje, že si reklamaci vyzvedne nejpozději 30-tý den ode dne jejího uplatnění. 60-tý den od uplatnění reklamace bude reklamujícímu účtováno skladné ve výši 100,- Kč za každý den, překročí-li skladné cenu výrobku, bude zlikvidován.

 

článek 4           

ODSTRANITELNÉ VADY

Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobku a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. delší dobu, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti věci, přičemž posouzení zda výměna je k povaze vady úměrná přísluší prodávajícímu. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy byl kupující po skončení opravy povinen zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení (reklamační lístek) o tom, kdy reklamaci uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

článek 5           

NEODSTRANITELNÉ VADY

Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit a které brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván. Jde-li o neodstranitelnou vadu, může kupující požadovat:

  1. výměnu zboží za jiné bezvadné,
  2. odstoupení od kupní smlouvy, (kupující vrátí vadné zboží a obdrží zpět kupní cenu).

 

Vyskytne-li se na zboží jiná neodstranitelná vada, jež nebraní jeho užívání, a nepožaduje-li kupující výměnu věci, vzniká kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit. Tatáž práva jako při výskytu neodstranitelných vad má kupující i tehdy, projeví-li se na zboží stejná odstranitelná vada i po předchozích dvou opravách nebo vyskytuji-li se na zboží současně alespoň tři odstranitelné vady.

 

článek 6           

ZBOŽÍ PRODÁVANÉ ZA NIŽŠÍ CENY

Výrobky, které mají vady (vadné nové výrobky nebo výrobky použité), jež nebrání výrobku tomu, aby mohlo být užíváno k určenému účelu, musí být prodávány jen za nižší ceny.

 

Kupujícího je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde, není-li to zřejmé již z povahy prodeje. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednaná nižší cena, prodávající neodpovídá. Vyskytne-li se u výrobku prodávaného za nižší cenu skrytá vada, která brání z funkčního hlediska užívání k danému účelu, má kupující právo výrobek reklamovat v souladu s články 3, 4, 5 a 6 tohoto reklamačního řádu. Pokud se vyskytne na výrobku prodávaném za nižší cenu jiná neodstranitelná vada, jež však nebrání v použití k danému účelu, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku.

 

Byla-li cena zboží snížena z důvodu výprodeje nebo posezónního doprodeje a jednalo-li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady takto prodaného zboží v plném rozsahu.

 

článek 8

ŘEŠENÍ SPORU

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje příslušný soud.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 30. října 2016.